Czasopisma - Lwów - Informacje

UWAGI OGÓLNE

...do katalogu Czasopisma - Lwów.

Katalog zawiera podstawowe informacje o czasopismach polskich i obcojęzycznych - dotyczących spraw polskich; komunikatach, okólnikach, wydawnictwach urzędowych państw zaborczych (do 1918 r.) i kalendarzach - w łącznej ilości około 5500 tytułów, z okresu od końca XVIII wieku do 1939 r., przechowywanych w Lwowskiej Naukowej Bibliotece im. W. Stefanyka NAN Ukrainy (dawne Ossolineum).

Katalog nie uwzględnia: prasy mniejszości narodowych (w granicach wyznaczonych obszarem II Rzeczypospolitej), jednodniówek - z wyjątkiem tych, które poprzedzały lub stanowiły kontynuację czasopisma; okresowych sprawozdań instytucji i organizacji - z zachowaniem tych, które są zbliżone do czasopisma oraz materiałów o charakterze dokumentów życia społecznego - z wyjątkiem nielicznych ksiąg adresowych.

Wszystkie dane katalogowe, pochodzące ze szczegółowej kwerendy zbiorów (2003-2004), zostały ujednolicone wg obowiązująch w Polsce zasad opisu katalogowego oraz zweryfikowane wg wszelkich dostępnych źródeł. Wyszczególnione w katalogu czasopisma, pochodzą - w większości - z zatrzymanych po II wojnie światowej zbiorów Ossolińskich, gromadzonych nieprzerwanie od ustanowienia Zakładu w 1817 r. (od 1827 r. we Lwowie) do 1939 r. Czasopisma o innej niż ossolińska proweniencji zostały dołączone w wyniku wywłaszczeń zbiorów publicznych, zakonnych i prywatnych w okresie 1939-1941 (po zajęciu Lwowa przez wojska radzieckie) lub przekazane w darze. Wszystkie zatrzymane czasopisma zostały podzielone chronologicznie na zasób podstawowy (do 1916 r. i od 1940 r.) i zasób specjalny (obejmujący okres 1917-1939); ponownie opracowane (los dawnych katalogów jest nieznany) i wyszczególnione w odrębnych katalogach wydawnictw w zapisie łacińskim: katalogu głównym (do 1916 i od 1940) i katalogu tzw. zbiorów specjalnych (1917-1939), z dodatkowych wyodrębnieniem w każdym katalogu zbioru prasy codziennej i wydawnictw wielkoformatowych. Podstawą wprowadzonego podziału, pochodzącego z czasów radzieckich, było rozróżnienie wydawnictw wg cezury: na przed i po rewolucji październikowej.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

« Powrót na stronę główną

Nawigacja po katalogu: